1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.riskadvisor.pl są:
  • RISK ADVISOR Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (32-080) na ul Krakowska 280, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000877712, NIP: 5130269298, REGON: 387893386 oraz
  • Marcin Kaczmarek wykonujący działalność gospodarczą pod firmą RISK ADVISOR, adres siedziby/adres do doręczeń/miejsce wykonywania działalności: os. Lipowy Gaj 23, 32-080 Zabierzów, NIP: 7952249265, REGON: 651546373, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

będący jednocześnie Usługodawcami zwanymi dalej „Współadministratorami”.
Współadministratorzy wskazują wspólny punkt kontaktowy w celu wykonywania uprawnień użytkowników opisanych w pkt. 4 niniejszej Polityki tj. adres poczty elektronicznej: biuro@riskadvisor.pl,
Poniższe informacje stanowią zasadniczą treść wspólnych uzgodnień zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO:

 • Dane osobowe zbierane przez Współadministratorów za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Przetwarzanie danych osobowych może polegać m.in. na: zbieraniu, utrwalaniu, porządkowaniu, organizowaniu, przeglądaniu, przechowywaniu, usuwaniu.
 • Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
 • Współadministratorzy oświadczają, że nie pozyskują i nie będą pozyskiwać danych osobowych od osób trzecich.
 • Współadministratorzy ustalają, że obowiązek przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 RODO, spoczywać będzie na tym Współadministratorze, który uzyska dane osobowe. Dotyczy to także obowiązku poinformowania użytkowników strony internetowej korzystających z formularza kontaktowego, których dane dotyczą, o współadministrowaniu oraz o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień.
 • Współadministratorzy zobowiązują się przestrzegać praw osób korzystających z formularza kontaktowego przewidzianych w rozdziale III RODO, w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Strony uznają, że użytkownik formularza kontaktowego może wykonywać uprawnienia opisane w pkt. 4 niniejszej Polityki w stosunku do wszystkich Współadministratorów, dlatego też w celu zapewnienia należytego wykonywania tych uprawnień Strony ustalają, że właściwy do wykonania Praw jednostki będzie Administrator Wykonawczy tj. RISK ADVISOR Sp. z o.o. Niezależnie od powyższego, użytkownik formularza kontaktowego zawsze ma prawo do uzyskania informacji czy wykonania przysługujących mu uprawnień bezpośrednio od tego ze Współadministratorów, który przetwarza dane osobowe.
 • Współadministratorzy ustalają, że w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru, właściwy będzie Administrator Wykonawczy.
 • Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator Wykonawczy, bez zbędnej zwłoki zawiadamia użytkownika formularza kontaktowego o takim naruszeniu przekazując mu informację o których mowa w art. 34 ust. 2 RODO.
 • Współadministratorzy podlegają środkom prawnym i sankcjom określonym w art. 77 – 79 oraz art. 82 – 84 RODO (odpowiedzialność solidarna).

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe za pośrednictwem strony www.riskadvisor.pl w przypadku:
  • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, jakim jest bieżąca obsługa klientów i potencjalnych klientów oraz odpowiadanie na przesyłane zapytania i wiadomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  • jeżeli został udostępniony formularz zapisu, zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Współadministratorzy przetwarzają przy użyciu formularza kontaktowego następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu.
 • OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Współadministratorów:
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  • W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy uzasadnionym prawnie interesem administratora jest marketing bezpośredni usług lub produktów własnych administratora, administrator zaprzestanie przetwarzania danych na tej podstawie z chwilą wniesienia sprzeciwu.
 • Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług – pod warunkiem, że wcześniej użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z cookies na podstawie art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
 • Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 • Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw na stronie internetowej celem dopasowania jej treści do preferencji użytkownika.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzystają Współadministratorzy przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Współadministratorów co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 • Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podstawy prawne żądania użytkownika:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 • Strony ustalają, że użytkownicy formularza kontaktowego mogą wykonywać swoje uprawnienia określone w ppkt. 2 powyżej i zgłaszać naruszenia ochrony danych w stosunku do każdego ze Współadministratorów, aby jednak ułatwić im realizację swoich praw Strony ustaliły wspólny punkt kontaktowy wskazany w pkt. 1 Polityki.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. PLIKI “COOKIES”

 • Strona Współadministratorów używa plików „cookies”.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 • W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
  • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Współadministratorzy wykorzystują własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy ze Współadministratorów przechowuje dokumentację dotyczącą współadministrowania na potrzeby spełnienia wymogu rozliczalności.
 • Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministratorzy oświadczają, że regularnie testują, mierzą i oceniają skuteczności środków organizacyjnych i technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Nad zapewnieniem odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w ramach wykonywanych działań czuwa każdy ze Współadministratorów samodzielnie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.