Przedsiębiorcom często trudno jest dokładnie przewidzieć, kiedy otrzymają pieniądze – płatność zazwyczaj jest odroczona, a na ustalonych terminach nie zawsze można polegać. Faktoring, polegający na szybkiej zamianie faktur na gotówkę, ułatwia finansowanie bieżącej działalności firmy i poprawia jej płynność finansową. Korzystając z faktoringu przedsiębiorca uzyskuje środki  zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi.

Formalnie faktoring to wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług, oraz świadczenie na rzecz faktorantów dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności). Faktoring bywa kojarzony wyłącznie ze sprzedażą wierzytelności (cesją), tymczasem łączy on w sobie cechy różnego rodzaju umów i ich elementów, tj. cesji wierzytelności, umowy zlecenia czy dyskonta.

Korzyści z faktoringu:

  • skrócenie cyklu rotacji należności i poprawa płynności finansowej firmy,
  • poprawa rentowności działalności (poprawa bilansu firmy),
  • optymalizacja procesu zarządzania należnościami (kontrola rozrachunków + monitoring odbiorców przez faktora),
  • zmniejszenie przeterminowań i problemu dochodzenia należności,
  • możliwość wydłużenia terminów płatności udzielanych odbiorcom,
  • możliwość uzyskania skonta u dostawców za szybsza płatność – rabat który często pokrywa koszty faktoringu,
  • możliwość dokładnego planowania wpływów i wydatków w firmie,
  • brak miesięcznych rat oraz angażowania własnych środków w spłatę (faktoring „spłaca się sam” z obrotu),
  • brak twardych zabezpieczeń (przeważnie wystarczy weksel),
  • z faktoringu mogą korzystać firmy, które często nie mają szans na kredyt (startup-y, firmy z branż o podwyższonym ryzyku, notujące stratę lub realizujące układ).
Faktoring

Pomagamy naszym klientom wybrać najlepszą formę faktoringu i wynegocjować najdogodniejsze warunki cenowe na rynku. Posiadamy dostęp do ofert banków oraz firm faktoringowych dla wszystkich branż, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, jego potrzeby finansowe oraz historię funkcjonowania na rynku. Wraz z odpowiednio dobraną ofertą ubezpieczeniową znacznie usprawnia to działanie firmy. Na tym jednak nasza działalność się nie kończy – zobacz, jak możemy Cię wesprzeć w odzyskaniu pieniędzy od nieuczciwych lub niewypłacalnych klientów w procesie windykacji