Faktoring – wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz świadczenie na rzecz faktorantów dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności).

Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży, ponieważ faktor przekazuje mu w formie zaliczki wcześniej ustalony procent wierzytelności (najczęściej do około 90% wartości faktury) a pozostała część (przeważnie 10%) wraca do faktoranta w chwili uregulowania całości zobowiązania przez odbiorcę na konto faktora. Faktoring bywa kojarzony wyłącznie ze sprzedażą wierzytelności (cesją), tymczasem łączy on w sobie cechy różnego rodzaju umów i ich elementów, tj. cesji wierzytelności, umowy zlecenia czy dyskonta.

Najpopularniejsze formy faktoringu:

 • faktoring pełny (z przejęciem ryzyka),
 • faktoring niepełny (bez przejęcia ryzyka),
 • faktoring wymagalnościowy (zaliczka wypłacana w dniu wymagalności faktur),
 • faktoring krajowy i eksportowy (w zależności od miejsca siedziby odbiorców),
 • faktoring odwrotny (prefinansowanie, finansowanie zobowiązań).

Korzyści:

 • skrócenie cyklu rotacji należności i poprawa płynności,
 • poprawa rentowności działalności (poprawa bilansu firmy),
 • optymalizacja procesu zarządzania należnościami (kontrola rozrachunków + monitoring odbiorców przez faktora),
 • zmniejszenie przeterminowań i redukcja problemu dochodzenia należności,
 • możliwość wydłużenia terminów płatności udzielanych odbiorcom,
 • możliwość uzyskania skonta u dostawców za szybsza płatność – rabat który często pokrywa koszty faktoringu,
 • możliwość dokładnego planowania wpływów i wydatków w firmie,
 • brak miesięcznych rat oraz angażowania własnych środków w spłatę (faktoring „spłaca się sam” z obrotu),
 • brak twardych zabezpieczeń (przeważnie wystarczy weksel),
 • z faktoringu mogą korzystać firmy, które często nie mają szans na kredyt (startup-y, firmy z branż o podwyższonym ryzyku, notujące stratę lub realizujące układ).

Pomagamy naszym klientom wybrać najlepszą formę faktoringu i wynegocjować najdogodniejsze warunki cenowe na rynku. Posiadamy dostęp do ofert banków oraz firm faktoringowych dla wszystkich branż bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, jego potrzeby finansowe oraz historię funkcjonowania na rynku.