Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 poz. 2486, ze zm.), zwana dalej ustawą IDD. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje prawa i obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń, w tym brokerów ubezpieczeniowych. Na zasadach określonych w art. 9 ust. 4. pkt. 1 ustawy IDD, niniejszym, kierujemy do Państwa, bezpośrednio, poniższą informację zgodnie z wymogami art. 32 ustawy IDD:

  • działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń wykonywana jest pod firmą: RISK ADVISOR Marcin Kaczmarek, NIP 7952249265, REGON 651546373,
  • adresem siedziby i adresem do korespondencji jest: Os. Lipowy Gaj 23, 32-080 Zabierzów,
  • numer wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych: 000002367/U. Rejestr brokerów jest udostępniony na następującej stronie internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/search/broker zaś sprawdzenie wpisu do rejestru brokerów odbywa się po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu zapytania i kliknięciu w przycisk „szukaj”,
  • numer zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń 2488/19,
  • wykonywane przez nas czynności brokerskie składają się na tzw. pośrednictwo ubezpieczeniowe a nasze wynagrodzenie, zwane kurtażem brokerskim, należy do kategorii: „prowizji dowolnego rodzaju uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej” wypłacanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w rozumieniu art. 32 ust 1 pkt.6 ppkt. b) ustawy.

Od dnia wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń klient brokera ubezpieczeniowego, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej ma prawo złożenia reklamacji na działalność brokera ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres: biuro@riskadvisor.pl lub w formie pisemnej na adres: RISK ADVISOR Marcin Kaczmarek, Os. Lipowy Gaj 23, 32-080 Zabierzów. Broker ubezpieczeniowy obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej broker ubezpieczeniowy, w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:

  • wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację przekazuje się klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku. Informujemy także o możliwości złożenia skargi, jak również o możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).